Завдання – виконання повноважень Національного агентства щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики

Стаття 5 Конвенції ООН проти корупції

Кожна Держава-учасниця, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, розробляє й здійснює або проводить ефективну скоординовану політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства і яка відображає принципи правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності.

Кожна Держава-учасниця прагне встановлювати й заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції. Кожна Держава-учасниця прагне періодично проводити оцінку відповідних правових інструментів й адміністративних заходів з метою визначення їхньої адекватності з точки зору запобігання корупції та боротьби з нею.

Держави-учасниці, у належних випадках і згідно з основоположними принципами своїх правових систем, взаємодіють одна з одною та з відповідними міжнародними й регіональними організаціями в розробленні заходів, зазначених у цій статті, та сприянні їм. Ця взаємодія може включати участь у міжнародних програмах і проектах, спрямованих на запобігання корупції.

Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Мета: створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний перегляд та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам

Очікувані результати:

 • формування антикорупційної політики здійснюється на основі аналізу якісних даних про корупцію;
 • моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється системою уповноважених органів (Верховна Рада України, Національна рада з питань антикорупційної політики при Президентові України, Агентство), що забезпечує ефективне і своєчасне коригування антикорупційної політики;
 • громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації антикорупційної політики. Витяг із завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265

Основні Функції Департаменту

 • проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції
 • проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції
 • розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, вжиття заходів із моніторингу, координації та оцінювання ефективності виконання Антикорупційної стратегії
 • здійснення антикорупційної експертизи проектів актів та моніторинг законодавства на предмет виявлення корупціогенних чинників
 • підготовка проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики
 • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики
 • організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції
 • забезпечення моніторингу та координації виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції, залучення міжнародної технічної допомоги, обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування
 • інформування громадськості про вжиті Національним агентством заходи щодо запобігання корупції
 • реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції, планування та проведення інформаційних кампаній, моніторинг та аналіз повідомлень у засобах масової інформації, підготовка пропозицій щодо забезпечення реагування в засобах масової інформації.
 • вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики