Форма звіту політичної партії

Департамент з питань запобігання політичній корупції нагадує, що політичні партії зобов’язані подати до Національного агентства зпитань запобігання корупції  Звіти про майно, доходи, витрати ізобов’язання фінансового характеру:

  • за І квартал – до 10 травня 2019 року;
  • за ІІ квартал – до 9 серпня 2019 року;
  • за ІІІ квартал – до 11 листопада 2019 року (останній день строку подання Звіту припадає на вихідний  день, суботу 9 листопада,  таким чином, останнім днем строку подання Звіту стає наступний робочий день,  а саме  понеділок 11.11.19);
  • за ІV квартал – до 10 лютого 2020 року (останній день строку подання Звіту припадає на вихідний  день, неділю 9 лютого,  таким чином, останнім днем строку подання Звіту стає наступний робочий день,  а саме  понеділок 10.02.20).

Формаподання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру має бути заповнена з дотриманням вимог, встановлених “Положенням про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 №2,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.08.2016  за №1185/29315.

Форму Звіту можна завантажити за посиланням.

“Положення про порядок поданняЗвіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру” можна завантажити за посиланням.

Про зазначення місцезнаходження у звіті

Політична партія та її місцеві організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, на титульній сторінці Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) зазначають своє місце знаходження та фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності місцезнаходження).

Проте у відповідних розділах Звіту політичні партії не відображають інформацію про право користування чи володіння приміщеннями за своїм місцезнаходженням.

Узв’язку з зазначеним інформуємо, що у розділі І Звіту політичні партії мають відображати відомості про підстави користування приміщеннями за місцезнаходженням або фактичним місцезнаходженням, які можуть належати їм направі власності або використовуватись ними на праві користування. При цьому проправо власності зазначається у главі 1, а про право користування – у главі 2 розділу І Звіту відповідно.

Разом з цим слід враховувати, що відповідно до частини четвертої статті 14Закону України «Про політичні партії в Україні» внеском на підтримку політичноїпартії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики(кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії,спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку політичноїпартії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільговихумовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт,товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, їїзареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією, пов’язаною особоюполітичної партії чи її місцевої організації, висунутим політичною партією чиїї місцевою організацією кандидатом на виборах народних депутатів України,виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування абопереказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані політичноюпартією зареєстрованій в установленому порядку місцевій організації політичної партії, пов’язаній особі політичної партії чи її місцевої організації,висунутому політичною партією чи її місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах(шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах).

Враховуючи вищезазначене, якщо право користування приміщенням відбувається на безоплатній основі чи на пільгових умовах, то це може вважатися внеском на підтримку політичної партії.

Якщо приміщення (будинок, квартира тощо), за яким зареєстроване місцезнаходження політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, не перебуває у власності або користуванні (на підставі договору оренди тощо) цієї політичної партії, її місцевої організації, а надане одним із членів цієї політичної партії чи іншою особою на безоплатній основі або на пільгових умовах лише для реєстрації місцезнаходження такої партії, її місцевої організації, то воно повинне бути відображене у Звіті як спонсорський внесок на користь політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, у пункті 6.1 глави 6 розділу ІІІ Звіту.

Також, згідно із частиною дванадцятою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», до Звіту політичної партії необхідно додавати документи, що підтверджують відображені у звіті відомості, у тому числі договори оренди чи документи, що підтверджують право власності на приміщення.

Про здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон) разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку подається письмова заява про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою цієї статті, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції. Без подання такої заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається.

Рішенням Національного агентства від 02.06.2016 № 7 «Про затвердження форм заяв до платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 902/29032 (далі – Рішення), затверджено форми заяв про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою статті 15 Закону, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії від громадянина України та юридичної особи.

Отже, установа банку України чи відділення зв’язку приймає від клієнта платіжний документ на здійснення грошового переказу на підтримку політичної партії лише за умови одночасного подання цим клієнтом заяви за формою, затвердженою вищезазначеним Рішенням.

Проте до Національного агентства надходять численні скарги від політичних партій, громадян та юридичних осіб на відсутність в окремих установах банків України та їх філій зазначених бланків заяв до платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії, що унеможливлює здійснення грошового внеску.

Тому Національне агентство з питань запобігання корупції рекомендує політичним партіям розміщувати зразки вищезазначених заяв на своїх веб-сайтах або надавати бланки таких заяв разом з банківськими реквізитами політичної партії.

Разом з цим форми заяв провідсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою статті15 Закону України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставоюдля відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії від громадянина України та юридичної особи, доступні за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-16.

Про повернення внеску або його відповідної частини до державного бюджету

Департамент з питань запобігання політичній корупції повідомляє, що для перерахування до державного бюджету політичною партією, її місцевою організацією, розпорядником виборчого фонду політичної партії, її місцевої організації чи кандидатом від політичної партії (місцевої організації партії) внеску або його відповідної частини з підстав,передбачених частиною сьомою статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», у платіжному дорученні при здійсненні вказаних  операцій необхідно зазначати код класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження», який відповідно до статті 59 Бюджетного кодексу України є джерелом формування загального фонду державного бюджету.