НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

НАКАЗ від 01.11.2019 №134/19/130 “Про затвердження Порядку доступу Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

ЧиннийЧинний
Герб України

НАКАЗ

01.11.2019

м. Київ

N 134/19/130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2019 р. за N 1246/34217

Про затвердження Порядку доступу Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12 Закону України “Про запобігання корупції”пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 02 жовтня 2019 року N 140-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції”частини першої статті 16частини першої статті 17 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок доступу Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що додається.

2. Управлінню інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації апарату Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на т. в. о. Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Новак Н. В. та Директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А. С.

Т. в. о. Голови Національного агентства
з питань запобігання корупції

Н. Новак

Директор Національного
антикорупційного бюро України

А. Ситник

ПОГОДЖЕНО: 

 

Т. в. о. Голови Державного агентства
з питань електронного урядування України

В. Бакал

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України 

В. Петров 

ПОРЯДОК
доступу Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) доступу Національному антикорупційному бюро України (далі – Національне бюро) до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), відповідно до Кримінального процесуального кодексу УкраїниЗаконів України “Про Національне антикорупційне бюро України”“Про оперативно-розшукову діяльність”“Про запобігання корупції”“Про національну безпеку України”“Про захист персональних даних”“Про інформацію”“Про телекомунікації”“Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”“Про електронні довірчі послуги”.

2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Національне агентство та Національне бюро.

3. У цьому Порядку термін “запит” означає вимогу на отримання інформації з Реєстру, сформовану користувачем з використанням програмного забезпечення, що містить критерії пошуку та визначення конкретних відомостей.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України “Про запобігання корупції”“Про електронні довірчі послуги”.

II. Регламент інформаційної взаємодії між Національним агентством та Національним бюро

1. Інформаційна взаємодія між Національним агентством та Національним бюро здійснюється в електронній формі телекомунікаційними засобами із дотриманням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації.

2. Віддалений доступ працівників Національного бюро (далі – Користувач) з приміщень Національного бюро передбачає формування та надання на запит в електронному вигляді Національному бюро інформації відповідно до глави 2 розділу III цього Порядку.

3. Віддалений доступ Користувачів забезпечується із використанням засобів криптографічного захисту інформації та обов’язковим дотриманням умов розділу V цього Порядку.

4. Дії Користувачів реєструються програмними засобами Реєстру в електронному журналі обліку дій користувачів Реєстру.

5. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом трьох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

III. Порядок інформаційної взаємодії

1. Порядок формування запитів

1. Для отримання доступу до Реєстру в електронному вигляді в межах інформаційної взаємодії, передбаченої цим Порядком, Національне бюро направляє лист за підписом Директора Національного бюро чи особи, яка виконує його повноваження, до Національного агентства зі списком Користувачів (із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, посад), яким надано/припинено право формувати запити, на підставі якого Національне агентство або надає таким Користувачам реквізити доступу до Реєстру, або припиняє доступ. За потреби Національне бюро оновлює зазначений список у встановленому цим пунктом порядку.

2. Користувач формує та подає до Національного агентства в електронному вигляді запит про надання інформації з профіля суб’єкта декларування та поданих ним документів.

3. Один запит формується щодо одного суб’єкта декларування та має містити такі дані:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) суб’єкта декларування;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) суб’єкта декларування;

період, за який запитується інформація;

правові підстави запиту (поле “правові підстави запиту” є обов’язковим для заповнення і заповнюється відповідно до пункту 3 розділу V цього Порядку після введення модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру у постійну (промислову) експлуатацію).

4. До модернізації програмного забезпечення Реєстру Національне бюро інформує Національне агентство щодо підстав отримання інформації з Реєстру відповідно до пункту 5 розділу V цього Порядку.

5. Модернізована інформаційно-телекомунікаційна система Реєстру вводиться у постійну (промислову) експлуатацію Національним агентством в установленому порядку.

2. Порядок надання відповідей на запити

1. Обробка запитів в електронному вигляді та надання відповіді на такі запити Національного бюро здійснюється в автоматизованому режимі програмними засобами Реєстру.

2. Відповідь на запит може містити:

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація);

виправлену декларацію;

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;

інформацію з профіля суб’єкта декларування:

відомості про суб’єкта декларування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса електронної поштової скриньки (e-mail), номер засобу зв’язку, РНОКПП);

відомості про кваліфікований сертифікат відкритого ключа (серійний номер сертифіката, видавник сертифіката, дата закінчення строку дії сертифіката);

системну інформацію (дата реєстрації, дата останньої активності, IP-адреса останнього входу, дата останніх змін, статус).

Якщо в Реєстрі наявна інформація про подані суб’єктом декларування документи за запитуваний період, відповідь на запит може містити такі відомості:

дату й час подання документа;

унікальний ідентифікатор документа.

3. Документи та інша інформація з Реєстру не надаються, якщо:

у запиті зазначено недійсний (помилковий) РНОКПП або суб’єкт декларування за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) в Реєстрі відсутній, або суб’єкт декларування за вказаними у запиті прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності) в Реєстрі відсутній;

не заповнено або некоректно заповнено поле “правові підстави запиту”, що обов’язкове для заповнення (поле “правові підстави запиту” заповнюється відповідно до пункту 3 розділу V цього Порядку після введення модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру у постійну (промислову) експлуатацію);

реквізити, зазначені у запиті, зокрема РНОКПП або серія (за наявності), номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Реєстрі.

IV. Захист, обробка та використання інформації під час інформаційної взаємодії

1. Обмін інформацією між Національним агентством та Національним бюро здійснюється в електронній формі через створену захищену мережу інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру, яка функціонує на базі Національної системи конфіденційного зв’язку.

2. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують належний захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.

3. Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

4. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним бюро виключно з метою виконання обов’язків, покладених на Національне бюро відповідно до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

5. Користувач використовує отриману з Реєстру інформацію виключно з метою виконання своїх прав та обов’язків.

V. Контроль за дотриманням порядку інформаційної взаємодії

1. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин застосовують заходи контролю для своєчасного попередження, виявлення та розслідування фактів порушень Користувачами цього Порядку.

2. Заходи контролю відповідно до цього Порядку здійснюються Національним бюро через Управління внутрішнього контролю Національного бюро у взаємодії з Національним агентством через Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації апарату Національного агентства.

3. Заходи контролю передбачають здійснення Національним бюро внутрішнього обліку запитів Користувачів до Реєстру з присвоєнням кожному запиту унікального реєстраційного номера, який зазначається у полі “правові підстави запиту”.

Контроль за правомірністю направлення запиту та/або отримання Користувачем інформації з Реєстру відповідно до завдань Національного бюро з протидії кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законодавством України заходів щодо протидії корупції із врахуванням прав та обов’язків, передбачених статтями 16 та 17 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, здійснюють керівники відповідних структурних підрозділів Національного бюро та Управління внутрішнього контролю Національного бюро.

4. Контроль за доступом Користувачів до відомостей Реєстру та їх використанням здійснюється Національним агентством шляхом ідентифікації Користувача під час входу до Реєстру з використанням кваліфікованого електронного підпису (ідентифікація Користувача під час входу до Реєстру з використанням кваліфікованого електронного підпису здійснюється після введення модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру у постійну (промислову) експлуатацію), фіксування та збереження за допомогою програмних засобів Реєстру відомостей про Користувача, якому надано доступ, дату й час надання (отримання) доступу, обсяг даних, які отримано Користувачем, правові підстави запиту на отримання даних.

5. До модернізації програмного забезпечення Реєстру Національне агентство щомісяця надсилає Управлінню внутрішнього контролю Національного бюро інформацію про перелік отриманих Користувачами документів (інформації), відповідно до якого Управління внутрішнього контролю Національного бюро протягом п’яти робочих днів інформує Національне агентство щодо підстав отримання таких документів (інформації) з Реєстру Користувачами шляхом надсилання письмового звіту із зазначенням унікального реєстраційного номера відповідно до пункту 3 цього розділу, прізвища, імені, по батькові Користувача та переліку документів (інформації), отриманих Користувачем.

6. У разі виявлення суб’єктами інформаційних відносин порушення Користувачем вимог цього Порядку відповідний суб’єкт протягом п’яти робочих днів з дня виявлення порушення повідомляє іншого суб’єкта про вжиті заходи щодо його усунення.

7. У разі порушення Користувачем цього Порядку Національне агентство блокує віддалений доступ цього Користувача до Реєстру з письмовим повідомленням Національного бюро. Національне бюро інформує Національне агентство про вжиті заходи щодо усунення порушень цього Порядку, після чого за погодженням із суб’єктами інформаційних відносин доступ такому Користувачу відновлюється.

8. Суб’єкти інформаційних відносин забезпечують нерозголошення інформації, якщо інше не передбачено законом.

9. Надання Національним агентством інформації з Реєстру на запити Національного бюро згідно з цим Порядком здійснюється з урахуванням вимог Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”“Про захист персональних даних”постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” та інших нормативних документів щодо технічного захисту інформації.

Керівник Управління
інформаційно-аналітичних
систем та захисту інформації
апарату Національного агентства
з питань запобігання корупції

А. Ковтуненко

Керівник Управління аналітики
та обробки інформації Національного
антикорупційного бюро України

Р. Джан

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр