НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

РІШЕННЯ від 08.09.2016 № 26 “Про затвердження Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”

ЧиннийЧинний
Герб України

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

08.09.2016  № 26

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2016 р.
за № 1264/29394

Про затвердження Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства
з питань запобігання корупції
№ 178/19 від 24.12.2019}

Відповідно до статей 812 Закону України “Про запобігання корупції”, частин чотирнадцятої та п’ятнадцятої статті 17 Закону України “Про політичні партії в Україні” Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що додається.

2. Департаменту з питань запобігання політичній корупції (Смик Р.П.) подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. Корчак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
08.09.2016 № 26

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2016 р.
за № 1264/29394

ПОЛОЖЕННЯ
про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт), а також комплекс заходів, передбачених Законом України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон), які здійснюються Національним агентством за його результатами.

2. Аналіз Звіту, підготовка і затвердження висновку за результатами такого аналізу здійснюються Національним агентством у строк, що не перевищує двох місяців з дня його надходження.

ІІ. Аналіз Звіту

1. Аналіз Звіту складається з таких етапів:

1) перевірка своєчасності подання Звіту;

2) аналіз відповідності оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства;

3) аналіз повноти та достовірності відображеної у Звіті інформації;

4) встановлення наявності або відсутності порушень законодавства щодо фінансування політичних партій або передвиборної агітації.

2. Перевірка своєчасності подання Звіту передбачає встановлення факту дотримання політичною партією строків подання Звіту до Національного агентства, встановлених частиною сьомою статті 17 Закону.

3. Аналіз відповідності оформлення Звіту, включених до нього звітних даних передбачає перевірку відповідності відображеної у Звіті інформації вимогам Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства від 28 липня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року за № 1185/29315 (далі – Положення), та вимогам законодавства, встановлення наявності (відсутності) факту оформлення Звіту з грубим порушенням встановлених вимог.

Оформлення Звіту з грубим порушенням встановлених вимог свідчить про недотримання вимог законодавства, у тому числі Положення.

{Абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

Грубим порушенням встановлених вимог є:

недотримання форми Звіту політичною партією та її місцевими організаціями при його підготовці;

подання Звіту без підпису керівника (уповноваженої особи) та/або головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) на останній сторінці Звіту та без засвідчення печаткою політичної партії, її місцевої організації;

подання Звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи;

неподання Звіту в електронному вигляді;

невідповідність Звіту в електронному вигляді Звіту в паперовому вигляді;

неподання висновків щорічного внутрішнього та незалежного зовнішнього фінансових аудитів у випадках, передбачених Законом.

4. Аналіз повноти та достовірності відображеної у Звіті інформації здійснюється шляхом:

1) зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті, з доданими до Звіту документами, відомостями з інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інформацією, що надходить та/або отримана Національним агентством від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб в установленому законом порядку, зокрема щодо отриманих доходів, внесків, наявності нерухомого майна, транспортних засобів та інших активів, фінансових зобов’язань, інших відомостей, які мають відображатися політичними партіями у Звіті;

2) встановлення недостовірності відомостей про майно, кошти або витрати політичної партії, її місцевої організації.

Інформація у Звіті вважається неповною у разі неподання копій документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості (у тому числі копій платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках), та/або незазначення всіх відомостей, які мають відображатися політичною партією, її місцевими організаціями у Звіті.

Недостовірними відомостями у Звіті є відображені у ньому відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру політичної партії, її місцевих організацій, які не відповідають даним, що містяться в первинних облікових документах, відомостям з інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інформації, що надходить та/або отримана Національним агентством від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також фізичних осіб в установленому законом порядку, зокрема щодо отриманих доходів, внесків, наявності нерухомого майна, транспортних засобів та інших активів, фінансових зобов’язань, інших відомостей, які мають відображатися політичними партіями у Звіті і які можуть бути спростовані.

5. Встановлення наявності або відсутності фактів порушень законодавства щодо фінансування політичних партій здійснюється шляхом:

1) аналізу даних про рахунки політичної партії, її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, рахунку (рахунків) виборчого фонду політичної партії, її місцевих організацій, кандидата(ів) від політичної партії (місцевих організацій партії) на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах (у разі проведення виборів), у тому числі щодо залишків грошових коштів на рахунках на кінець звітного періоду, додержання порядку повідомлення про відкриття/закриття таких рахунків в установах банків України, кількості рахунків тощо;

2) аналізу даних про внески на користь політичної партії, її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, до виборчого фонду політичної партії, її місцевих організацій чи кандидата(ів) від політичної партії (місцевих організацій партії) щодо додержання політичною партією та її місцевими організаціями вимог Закону;

3) виявлення фактів порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії;

4) аналізу законного та цільового використання політичною партією коштів державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності за звітний період у разі отримання такого фінансування та відповідності даних Звіту інформації, отриманій від банківських установ, з інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інформації, що надходить та/або отримана Національним агентством від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; аналізу відповідності даних Звіту інформації, отриманій від інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також фізичних осіб в установленому законом порядку, яка може бути підтверджена;

5) виявлення фактів незаконного та нецільового використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, шляхом використання їх на фінансування участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із статутною діяльністю, а також фактів зарахування на окремий рахунок, відкритий для державного фінансування статутної діяльності політичних партій, інших коштів, ніж кошти державного бюджету, виділені на фінансування статутної діяльності партії.

Встановлення наявності або відсутності фактів порушень законодавства щодо фінансування передвиборної агітації здійснюється шляхом аналізу даних про надання або отримання політичною партією, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатом у депутати в одномандатному окрузі фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації із всеукраїнського або місцевого референдуму, зокрема, аналізу копій звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів за джерелами їх формування, відповідності осіб, які зробили внески до виборчого фонду, вимогам Закону, відповідності розміру добровільного внеску особи до виборчого фонду його граничному розміру, встановленому Законом, відповідності розміру виборчого фонду граничному розміру, встановленому законодавством.

IІІ. Оформлення результатів аналізу Звіту

1. Під час проведення аналізу Звітів посадова особа самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, до повноважень якої віднесено проведення аналізу Звітів політичних партій (далі – структурний підрозділ), заповнює (складає) акт про проведення аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Акт) (додаток 1).

2. В Акті зазначаються встановлені під час аналізу Звіту факти про наявність або відсутність порушень, вжиті заходи щодо їх перевірки (зокрема направлення листів, запитів) та підсумовується результат аналізу.

3. Під час складання Акта мають бути додержані об’єктивність, достовірність, обґрунтованість, ясність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

4. Усі виявлені порушення під час проведення аналізу Звіту зазначаються в Акті з посиланням на відповідну(і) правову(і) норму(и) нормативно-правового акта, яку(які) порушено.

5. У разі виявлення порушень окремо зазначаються:

порушення, які є підставами для складання протоколу про адміністративне правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 188-46, 212-15212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

{Абзац другий пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

грубі порушення встановлених вимог щодо оформлення Звіту та недостовірні відомості про майно, кошти або витрати політичної партії в розмірі більше двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня відповідного календарного року.

У разі виявлення ознак порушення вимог законодавства, що є підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності, в Акті зазначається про повідомлення відповідних органів (посадових осіб), уповноважених забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, із зазначенням номера та дати вихідного листа Національного агентства або забезпечується притягнення Національним агентством відповідних осіб до такої відповідальності в межах його повноважень.

6. Акт підписується особою, яка провела аналіз Звіту, безпосереднім керівником такої особи та керівником структурного підрозділу або особами, які виконують їх обов’язки.

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

7. За результатами аналізу Звіту на підставі Акта готується висновок про результати аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Висновок) (додаток 2). Висновок оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства не пізніше ніж на п’ятий день з дня його затвердження.

{Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

8. Усі виявлені порушення вимог законодавства зазначаються у Висновку з посиланням на відповідну(і) правову(і) норму(и) нормативно-правового акта, яку(які) порушено. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів у Висновку не допускається.

У Висновку окремо зазначаються виявлені грубі порушення встановлених вимог щодо оформлення Звіту та виявлені недостовірні відомості про майно, кошти або витрати політичної партії в розмірі більше двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня відповідного календарного року.

У разі з’ясування за результатами аналізу Звіту, що політичною партією діяльність за звітний період не провадилася, про це зазначається у Висновку.

9. Висновок підписується керівником самостійного структурного підрозділу або особою, яка виконує його обов’язки, та затверджується наказом Національного агентства.

{Пункт 9 розділу III в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

10. На підставі Висновку, затвердженого наказом Національного агентства, який містить факти, що є підставою для припинення або зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, яка має право на таке державне фінансування статутної діяльності відповідно до Закону або отримує його, Національним агентством видається відповідний наказ.

{Абзац перший пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

У разі подання політичною партією, державне фінансування статутної діяльності якої зупинено за наказом Національного агентства у випадках, передбачених Законом, Звіту з усунутими недоліками (уточнюючий) за результатами аналізу такого Звіту складається Акт та на його підставі готується Висновок не пізніше ніж через п’ять днів з дня подання такого Звіту.

{Абзац другий пункту 10 розділу III  із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

Затверджений наказом Національного агентства Висновок про результати аналізу Звіту з усунутими недоліками, в якому зафіксовано відсутність  (усунення політичною партією) причин, які стали підставою для зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, є підставою для видання Національним агентством наказу про відновлення державного фінансування статутної діяльності відповідної політичної партії.

{Абзац третій пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

{Пункт 11 розділу III виключено на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

11. Зберігання та облік Висновків, затверджених наказом Національного агентства, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 11 розділу III в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

Керівник Департаменту
з питань запобігання
політичній корупції

Р.П. Смик


 

Додаток 1
до Положення про аналіз Звіту
політичної партії про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру
(пункт 1 розділу ІІІ)

АКТ
про проведення аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

Керівник Департаменту
з питань запобігання
політичній корупції

Р.П. Смик

Додаток 2
до Положення про аналіз Звіту
політичної партії про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру
(пункт 7 розділу ІІІ)

ВИСНОВОК
про результати аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

Керівник Департаменту
з питань запобігання
політичній корупції

Р.П. Смик

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 178/19 від 24.12.2019}

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр