НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повні перевірки декларацій
Показники Національного агентства з 01.01.2020 р.
560
перевірок зупинено
рішення КСУ №13-р/2020
497
млн.грн. виявлено
як незадекларовані
314
перевірено
суб'єктів Закону
На виконання рішення Конституційного Cуду
України №13-р/2020 від 27.10.2020 кримінальні
провадження підлягають закриттю
97
обгрунтованих
висновків скасовано
Детальний моніторинг діяльності

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Українська залізниця»

Герб України

Картка проєкту

Ініціатор(и) проєкту акта:
Міністерство інфраструктури

України

Мета проєкту акта – затвердження нової редакції Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» Проєкт постанови Кабінету Міністрів України  надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до вимог § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

Національне агентство ідентифікувало корупціогенні фактори, що унеможливлюють прийняття проєкту постанови у запропонованій редакції, зокрема необґрунтоване обмеження реалізації повноважень наглядової ради.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

  1. Відсутність переліку видів, форм рішень, що приймаються суб’єктом владних повноважень, а також строків і порядку прийняття рішень

 

Статутом акціонерного товариства «Українська залізниця», який затверджується проєктом постанови (далі – Статут), пропонується розширити повноваження голови правління або особи, яка тимчасово здійснює його повноваження.

Зокрема передбачається, що з урахуванням позиції голови правління або особи, яка тимчасово виконує його повноваження буде здійснюватися:

призначення та звільнення загальними зборами (Кабінетом Міністрів України, далі – КМУ) заступників голови та членів правління (пп. 111 п. 57);

прийняття рішення наглядовою радою про відсторонення заступника голови, члена правління від здійснення повноважень, подання пропозицій загальним зборам щодо особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження (абз. 6 пп.3 п. 71);

внесення наглядовою радою загальним зборам пропозицій (подання) щодо кандидатури на посаду заступника голови та члена правління (пп. 41           п. 71).

Відповідні положення також передбачені у абз. 2 п. 90 та п. 97 Статуту.

Крім того у п. 99 Статуту визначено, що наглядова рада за пропозицією (поданням) голови правління або особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління має право відсторонити заступників або членів правління від виконання повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень заступників голови або членів правління наглядова рада з урахуванням позиції голови правління або особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління подає на розгляд загальних зборів пропозицію щодо призначення осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження заступників голови правління або членів правління.

Таким чином вказані положення Статуту безпідставно розширюють повноваження голови правління (або особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління). Правові підстави для обґрунтування  запропонованих змін не передбачені Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».

Зокрема відповідно до пп. 8, 10 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить: обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу. При цьому вказані повноваження наглядової ради не обмежені необхідністю врахування позиції виконавчого органу (голови правління або особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління). Також не передбачається відповідних обмежень реалізації повноважень наглядової ради і Законом України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».

Запропонована правова конструкція «з урахуванням позиції голови правління або особи, яка тимчасово виконує його повноваження» створює правову невизначеність (рекомендаційний/обов’язковий характер), що не дозволяє однозначно встановити необхідність її врахування наглядовою радою. Це фактично може призвести до виникнення конфлікту між наглядовою радою та головою правління в частині обрання кандидатур. Крім того, неврегульованим є питання прийняття рішення загальними зборами у разі виникнення суперечливих позицій наглядової ради та правління щодо окремих кандидатур.

Враховуючи викладене, вищезазначеними положеннями Статуту суттєво обмежуються повноваження наглядової ради, що може вплинути на якість та ефективність контролю і регулювання діяльності виконавчого органу (правління). Це може спричинити перетворення наглядової ради на «номінальний», недієвий орган.

Крім того, особливу увагу слід звернути на те, що додатковими повноваженнями наділяється не правління в цілому (як колегіальний орган), а лише одноособово голова правління (або особа, яка тимчасово здійснює його повноваження), що суттєво  впливає на об’єктивність процесу прийняття рішень та баланс інтересів в товаристві.

Водночас слід враховувати, що КМУ 12.12.2018 схвалив покроковий План дій з корпоративного управління АТ «Укрзалізниця» (далі – План дій), орієнтований на впровадження кращих світових практик управління державними компаніями та сприяння підвищенню якості послуг для пасажирів і клієнтів залізничного транспорту.

Серед заходів, передбачених Планом дій, окрему увагу було приділено визначенню порядку призначення членів правління, а також нормативно-правовому забезпеченню їх діяльності.

Заявленою метою впровадження цього заходу є наближення процесу призначення членів правління до найкращої світової практики та законодавства України щодо акціонерних товариств. Згідно Плану дій необхідними практичним кроками для реалізації цього заходу та досягнення важливої мети є призначення членів правління на підставі подання наглядової ради.

Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) були розроблені Керівні принципи корпоративного врядування на  підприємствах державної форми власності (далі – Керівні принципи), які містять рекомендації органам державного управління щодо забезпечення ефективного, прозорого та відповідального функціонування підприємств державної форми власності. Це узгоджений на міжнародному рівні стандарт для органів державної влади, як виконати функцію держави як власника та уникнути помилок в управлінні та надмірного втручання держави.

Положення Глави VII Керівних принципів передбачають, що розвиток спроможності наглядових рад, покращення якості та ефективності їх роботи є фундаментальним кроком у забезпеченні високоякісного корпоративного урядування. З цією метою потрібно забезпечити компетентність наглядових рад, посилити їх незалежність та надати їм чітко визначену повну відповідальність за виконання їх функцій та забезпечити доброчесність їх дій.

Настанови ОЕСР деталізують, що наглядові ради повинні отримати чітко окреслені повноваження, а саме шляхом чіткого визначення їх функцій на рівні законодавства, зокрема у відповідності до корпоративного права (Глава VII (А).

На національному рівні Україною також було затверджено Принципи корпоративного управління (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955).

Мета прийняття Принципів корпоративного управління – викладення на підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні.

Розділ ІІ Принципів корпоративного управління передбачає, що ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі товариства дієвої, незалежної наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю.

На противагу зазначеному, запропонована модель регулювання створює юридичну невизначеність у системі відносин між органами
АТ «Укрзалізниця», що є корупціогенним фактором, наявність якого унеможливлює чіткий розподіл повноважень у системі корпоративного управління. Вищезазначені положення Статуту у своїй сукупності створюють підстави для значних корупційних ризиків при прийнятті рішень головою правління або особою, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

Рекомендації НАЗК:

запропонувати регулювання, яке унеможливлює обмеження повноважень наглядової ради та загальних зборів;

виключити повноваження голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, що передбачені у пп. 111 п. 57, абз. 6 пп. 3, пп. 41 п. 71, абз. 2 п. 90, п.п. 97 і 99 Статуту;

у п. 129 Статуту передбачити, що голова правління має право надавати пропозиції наглядовій раді щодо призначення, звільнення, відсторонення від здійснення повноважень заступників голови та членів правління, а також пропозиції щодо осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження, що матимуть виключно рекомендаційний характер.

 

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

 

В.о. Голови Національного агентства

з питань запобігання корупції                                  Роман СУХОСТАВЕЦЬ

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.