НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Звіт за результатами публічного громадського обговорення проєкту Професійного стандарту за професією «Уповноважений з антикорупційної діяльності»

ЧиннийЧинний

10.08.2021 на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) було розміщено інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкт Професійного стандарту за професією «Уповноважений з антикорупційної діяльності» (далі – Профстандарт) із зазначенням адреси електронної поштової скриньки для надання пропозиції.

В період з 10.08.2021 по 10.09.2021 Національним агентством проведено публічне громадське обговорення проєкту Профстандарту.

На адресу поштової електронної скриньки під час громадського обговорення надійшли надійшли коментарі та пропозиції до проєкту Профстандарту від:

  1. Начальника служби з питань запобігання та виявлення корупції центрального органу управління Служби судової охорони Андрія Потребчука;
  2. Пана Василя Гандзюка;
  3. Уповноваженої з антикорупційної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ Ольги Піскунової;
  4. Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні (ACREC).
  5. Національного агентства кваліфікацій;
  6. Національної асоціації антикорупційного комплаєнсу;
  7. Представника проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» Роберта Сіверса.

Коментарі та пропозиції до проєкту Профстандарту, які надійшли від учасників публічного громадського обговорення, було враховано, частково враховано та не враховано, як зазначено у таблиці нижче:

Пропозиції учасників публічного громадського обговорення Редакція проєкту професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності» після врахування пропозицій Результати розгляду пропозицій
Андрій Потребчук (Служба судової охорони)
Додатково включити в розділ 1.6:

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно виробничій структурі підприємства (установи, організації) Окрема посада або визначена особа серед працівників, посадова особа уповноваженого підрозділу (сектору, служби, відділу, управління, департаменту, тощо) організації

 

Не змінено Не враховано

У розділі 1.6. Профстандарту зазначено: Окрема посада або визначена особа серед працівників, посадова особа уповноваженого підрозділу (сектору, відділу, управління, департаменту, тощо) організації.

В такому випадку формулювання тощо охоплює службу.

Василь Гандзюк
Включити до професійного стандарту за професією «Уповноважений з антикорупційної діяльності» (код професії 2414.2, згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010) юридичну та економічну освіту як обов’язкову Не змінено Не враховано.

Форма стандарту дозволяє різноманітно виписувати вимоги до освіти. Проте напрями освіти не завжди знаходять своє відображення у текстах Стандартів, на відміну від кваліфікаційних рівнів.

Вважаємо, що бачення автора відгуку охоплюється зазначенням виду економічної діяльності, до якого належить професія (п.1.2 Стандарту).

Ольга Піскунова ХНУВС
п. 1.4. доповнити:

1. назвою Професіонал з антикорупційної діяльності;

2. фразою Уточнююча назва посади утворена відповідно до Примітки 1 Додатка В до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”.

Не змінено Не враховано.

Класифікатор професій України ДК 003:2010 містить дві професії «Уповноважений з антикорупційної діяльності» та «Професіонал з антикорупційної діяльності», а професійний стандарт затверджується лише на одну професію.

Доповнити пунктом 1.5. такого змісту:

1.5. Узагальнена назва професії (посади)

Уповноважений з антикорупційної діяльності.

Пп. 1.5.–1.8. вважати відповідно пп. 1.6.–1.9.

Не змінено Не враховано.

Відповідно до зразка оформлення та наповнення професійного стандарту  Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України 22 січня 2018 року № 74) узагальнена назва професії або нові їхні назви, що  виникають у процесі функціонального аналізу зазначаються лише  за потреби.

П. 1.6. Професійна кваліфікація доповнити фразою: професіонал з антикорупційної діяльності Не змінено Не враховано:

Проєкт професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності» не може відразу містити інформацію про дві професії.

Доповнити пунктом 1.7. такого змісту:

1.7. Назви типових посад:

Професійний стандарт поширюється на посади:

старший уповноважений з антикорупційної діяльності;

головний уповноважений з антикорупційної діяльності;

провідний професіонал з антикорупційної діяльності;

головний професіонал з антикорупційної діяльності;

уповноважений з антикорупційної діяльності;

професіонал з антикорупційної діяльності,

а також посади  «фахівець», «спеціаліст», «інспектор» у структурному підрозділі (групі, секторі, відділенні, відділі, управлінні, департаменті), до повноважень якого входить антикорупційна діяльність.

Пп. 1.7.–1.9. вважати відповідно пп. 1.8.–1.10.

Не змінено Не враховано.

Розділ  1.6. професійного стандарту «Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно виробничій структурі підприємства (установи, організації)» охоплює наступні посади:

Окрема посада або визначена особа серед працівників, посадова особа уповноваженого підрозділу (сектору, відділу, управління, департаменту, тощо) організації. Ця назва охоплює назви посад, що склались у організаціях публічного сектора, тоді як запропоновані не відповідають ним.

П. 1.8. Місце професії доповнити фразою з абзацу:

Незалежність та безпосереднє підпорядкування керівнику організації, інтегрованість у всі управлінські процеси.

Не змінено Не враховано.

Незалежність та безпосереднє підпорядкування керівнику організації; інтегрованість у всі управлінські процеси роботи організації; компетентність; достатнє ресурсне забезпечення містяться у розділі 1.7 Умови праці проєкту Профстандарту.

У п. 1.9. Умови праці

Перед останнім абзацом додати абзац такого змісту:

Робоче місце розташовується в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті), що унеможливлює доступ сторонніх осіб до конфіденційної та службової інформації.

Останній абзац викласти у такій редакції:

Умовами ефективної організації роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності є достатнє ресурсне забезпечення та матеріально-технічне оснащення робочого місця (телефон, комп’ютер, інтернет).

1.7.   Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Режим роботи регламентується трудовим, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

Робоче місце розташовується в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті), що унеможливлює доступ сторонніх осіб до конфіденційної та службової інформації, забезпечено захист від незаконного відеоспостереження та прослуховування.

Умовами ефективної організації роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності є: незалежність та безпосереднє підпорядкування керівнику організації; інтегрованість у всі управлінські процеси роботи організації; компетентність; достатнє ресурсне забезпечення

Враховано частково.

Розділ 1.7. після третього абзацу доповнено новим абзацом за пропозицією. Вимоги достатнього ресурсного забезпечення вже інтегровані у цей пункт та уточнені у вимогах до окремих функцій.

Доповнити п. 1.10 такого змісту:

1.10. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

Проходження передбаченої законодавством процедури для прийняття на посаду або на державну службу/службу в органах місцевого самоврядування.

Відсутність обмежень і обставин, що перешкоджають ефективному функціонуванню на посаді та/або проходженню державної служби (служби в органах місцевого самоврядування).

Наявність документа про вищу освіту ступеня не нижче бакалавра за спеціальністю однієї або кількох галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка», 052 «Політологія» ), 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» П. 1.10. вважати п. 1.11.

Не змінено Не враховано.

Відповідно до зразка оформлення та наповнення професійного стандарту  Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України 22 січня 2018 року № 74) умови допуску роботи за професією зазначаються за потреби до певної професії.

Вважаємо, що бачення автора відгуку охоплюється зазначенням виду економічної діяльності, до якого належить професія (п.1.2 Стандарту).

Доповнити п. 2.2. такого змісту:

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня вищої освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка» та 052 «Політологія» ), 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка» та 052 «Політологія» ), 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування».

Пп. 2.2. – 2.3. вважати відповідно пп. 2.3 – 2.4.

Не змінено Не враховано.

Підрозділ 2.1 містить відомості щодо первинної професійної підготовка (назва кваліфікації)

Перший (бакалаврський) рівень.

Другий (магістерський) рівень.

Напрями освіти мають відповідати встановленим у стандарті видам економічної діяльності, до якого належить професія (п.1.2 Стандарту).

П. 2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації) викласти у такій редакції:

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними (сертифікатними) програмами, загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами не рідше одного разу на три роки.

Проходження спеціальних курсів, зокрема рекомендованих Національним агентством з питань запобігання корупції.

Не змінено

 

Не враховано.

Розділ 2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації) уже містить таку інформацію.

П. 3 доповнити такими актами:

Закон України від 07 червня 2018 року № 2447-VIII «Про Вищий антикорупційний суд».

Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям».

Додано:

Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

Враховано частково.
П. 4 Загальні компетентності викласти у відповідності до загальних стандартів вищої освіти згідно з Національною рамкою кваліфікацій:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність вирішувати типові та складні спеціалізовані професійні задачі, зокрема у ситуаціях невизначеності умов.

Здатність нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.

Здатність планувати та управляти часом.

Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність аналітичні дослідження.

Здатність вчитися і опановувати сучасні знання.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність приймати обґрунтовані рішення, зокрема в умовах обмеженого часу.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність працювати автономно.

Здатність розробляти та управляти проектами.

Навики здійснення безпечної діяльності.

Здатність виявляти ініціативу.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), керуючись принципами доброчесності.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Не змінено

 

Не враховано

При розроблені підборі загальних компетентностей робочою групою було враховано норми наказу Національного агентства з питань державної служби від 15 січня 2021 року № 4-21, яким затверджено методичні рекомендацій щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, та підготовки умов проведення конкурсу, в яких наведені умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В», а саме головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (у складі структурного підрозділу)

П. 6 Опис трудових функцій:

А1.У2 – виключити (Навичка не має організаційно-контрольного характеру та не входить до переліку завдань уповноваженого (Наказ НАЗК від 27.05.2021 року № 277/21) Уповноважений лише виявляє факти, які можуть свідчити про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також розробляє заходи щодо усунення причин та умов, які призвели до вчинення правопорушення.

Функція моніторингу і профілактики викладена в компетенції А2, А5.)).

 

А1.У2. Виявляти в діяльності працівників організацій факти, які можуть свідчити про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

 

Частково враховано.
А5.У3. – виключити або перемістити до переліку загальних компетентностей

(Навичка не відображає особливості професійної компетенції А5, а стосується всієї діяльності, характеризує більшість професій та є узагальненою).

 

Не змінено

 

Не враховано

Уміння та навички можуть бути як професійного спрямування, так і загального. Зазначена навичка є важлива для професійної компетентності А5

А7.У3. Перемістити до загальних компетентностей

(Навичка не відображає особливості професійної компетенції А5, а стосується всієї діяльності, характеризує більшість професій та є узагальненою)

 

Не змінено

 

Не враховано

Уміння та навички можуть бути як професійного спрямування, так і загального.

Зазначена навичка є важлива для професійної компетентності А7

 Трудові функції Б у стовпчику «Знання» до кожної професійної компетенції додати:

З4(5). Законодавство, що регулює діяльність організації. Структура організації.

 

Не змінено

 

Не враховано

Запропоноване охоплюється п. А7.З1. “Антикорупційне та інше законодавство України”

 

В2.З3 і В2.З4 об’єднати.

(Стосуються того самого аспекту діяльності).

 

Не змінено

 

Не враховано

Не носить принципового характеру

Г1 у стовпчику «Знання» додати:

Г1.З4. Основи управлінської та економічної діяльності.

(Типові корупційні ризики в діяльності організацій ідентифікуються у сферах управління фінансами, матеріальними ресурсами, у сфері публічних закупівель тощо. Такі знання сприятимуть ефективній оцінці корупційних ризиків).

Додано:

Г1.З4. Основи управлінської та економічної діяльності.

 

Враховано
Д4.У6. Слово «Надання» замінити на «Надавати»

(Для приведення до єдиної форми. У всіх інших пунктах використовується дієслово).

 

Д4.У6. Надавати пропозиції керівнику організації щодо початку, продовження або припинення відносин з потенційними та наявними контрагентами з долученням відповідних матеріалів Враховано
Е1 у стовпчику «Знання» додати:

Е1.З5. Правила заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Е1.З6. Технічні правила користування Єдиним державним реєстром електронних декларацій.

(Такі знання необхідні для надання кваліфікованих консультацій працівникам)

Додано:

Е1.З5. Правила заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Е1.З6. Технічні правила користування Єдиним державним реєстром електронних декларацій

 

Враховано
Є1 у стовпчику «Знання» додати:

Є1.З4. Законодавство у сфері захисту персональних даних.

Є1.З5. Законодавство про інформацію, зокрема конфіденційну.

(Повідомлення може містити персональні дані, які необхідно опрацьовувати і зберігати в установленому законом порядку).

Додано:

Є1.З4. Законодавство у сфері захисту персональних даних.

Є1.З5. Законодавство про інформацію

 

 

Враховано
ACREC
У професійному стандарті відсутнє уточнення загальних компетенцій (що є рекомендованим).

Згідно з методологією розробки професійного стандарту експертам певного виду діяльності надається можливість оцінити трудові функції відповідно до шкали оцінювання, з метою провести кількісний зріз щодо важливості і необхідності. Подібне оцінювання не завадило провести і для зовнішніх експертів – з метою отримання кількісного показника.

Не змінено

 

Не враховано.

Щодо відсутності уточнення загальних компетенцій:

Відповідно до Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України 22 січня 2018 року № 74) робоча група, зокрема формує загальні  компетентності (соціальні, комунікативні, особистісні, екологічні, етичні тощо).

Загальні компетентності (наприклад, володіти професійною термінологією; діяти в нестандартних ситуаціях; працювати в команді; дотримуватись професійної етики; запобігання конфліктним ситуаціям; тощо) і виділяються окремою складовою частиною у структурі проєкту професійного стандарту. Отже, рекомендацій щодо уточнення загальних компетенцій немає.

Щодо оцінки трудових функцій:

На третьому етапі функціонального аналізу робоча група провела експертне опитування, в сфері запобігання та виявлення корупції, за допомогою Гугл форми, яка створена відповідно до зразка, зазначеного в Методиці. Результати анкетування:

Отримано заповнених анкет – 961.

Некоректно заповнених анкет – 168 шт. (В цих анкетах або не обрано жодного з запропонованих варіантів відповідей або обрано одразу декілька варіантів, що призвело б до похибки при розрахунку середнього балу).

Результати були враховані при розробленні та написані Профстандарту

Національне агентство кваліфікацій
Назву підрозділу 1.1. Проєкту викласти в такій редакції: «Основна мета професійної діяльності» 1.1. Основна мета професійної діяльності Враховано
Перелік документів, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до Національної рамки кваліфікацій, визначений у підрозділі 1.8. Проєкту, рекомендуємо доповнитисловами «сертефікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації або інші документи про підтвердження професійної кваліфікації» Додано:

Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації або інші документи про підтвердження професійної кваліфікації

 

Враховано
Розділ 5 Проєкту пропонуємо викласти в редакції, що додається в додатку (Перелік трудових функцій (умовні позначення трудових функцій)). Визначено згідно з додатком Враховано
Назву функції «В» Інформування та  забезпечення обізнаності з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції замінити на «Забезпечення обізнаності з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції» В. Забезпечення обізнаності з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Враховано
Національна асоціація антикорупційного комплаєнсу
В п. 3 нормативно правові акти з питань професійної діяльності на наш погляд доцільно включити два глобальні іноземні акти:

«Закон про корупцію за кордоном» Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) – федеральний закон США;

Закон Великої Британії «Про хабарництво» United Kingdom Bribery act/

Не змінено

 

Не враховано

У стандарті зазначаються лише нормативно-правові акти, що є частиною національного законодавства

В п. 5 доцільно включити  Трудову функцію «Проведення службових розслідувань при порушенні антикорупційного законодавства». Вміння проводити службові розслідування: ініціювати, документувати, оформлювати тощо є обов’язковою професійною компетентністю Уповноваженого. Уповноважений зобов’язаний ініціювати і провести службове розслідування в разі виявлення порушення антикорупційного законодавства. Дана компетенція є важливою і потребує окремого виділення в переліку трудових функцій і компетенцій. Не змінено

 

Не враховано.

Трудова компетенція «Є3» функці «Є» –  «Здатність організовувати роботу та брати участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до порушень вимог антикорупційного законодавства або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції» містить запропоновані уміння та навички в цьому напрямі роботи.

Трудова функція А) «організація та контроль антикорупційної діяльності в організації» оперує терміном антикорупційна діяльність організації. Такий термін може означати як реалізація антикорупційного законодавства і його безумовне виконання зі здійсненням зі сторони Уповноваженого контролю за цим. Водночас, окремо виділяється трудова функція Е) «забезпечення вимог фінансового антикорупційного контролю (декларування)». На наш погляд функція Е) не потребує окремого виділення, оскільки вона вже охоплюється функцією А).

Відповідно до діючого законодавства до функцій Уповноваженого в питанні фінансового контролю відноситься лише перевірка факту подання суб’єктом  електронної декларації, будь-які інші повноваження щодо цього питання в Уповноваженого відсутні.

 

Не враховано.

Функція Е) «забезпечення вимог фінансового антикорупційного контролю (декларування)» відображає завдання уповноваженого, що закріплене у абз.5 ч.6 ст. 13-1 Закону України “Про запобігання корупції”

Трудова функція має наступні професійні компетенції:

1) здатність надавати консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2) здатність проводити перевірку факту подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють в організації (працювали або входять чи входили до складу утвореної у організації конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності)

3) здатність повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку

 

В деталізації трудової функції Ж) «здійснення повноважень у сфері захисту викривачів» запропоновано встановити вимоги до робочого місця як умебльоване для роботи та прийому осіб робоче місце, з забезпеченням вимог конфіденційності. І хоч в даному випадку ставиться вимога про забезпечення конфіденційності, на наш погляд вона може трактуватися роботодавцем (керівником) по різному. Зважаючи на низький рівень підтримки Уповноважених від своїх керівників, малоймовірно, що конфіденційність буде забезпечена на належному рівні. Натомість пропонуємо зняти різночитання в цьому питанні і викласти стандарт в такій редакції: «умебльоване для роботи та прийому осіб робоче місце в окремому індивідуальному кабінеті».

Необхідність індивідуального окремого кабінету пояснюється забезпеченням належної конфіденційності в такому чутливому питанні як робота з викривачами. Як показує практика, переважна більшість Уповноважених не мають індивідуального окремого місця, що унеможливлює налагодження нормальної роботи з викривачами, а також забезпечення конфіденційності іншої важливої інформації яка може бути отримана при виконання своїх функцій

У розділі 1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Режим роботи регламентується трудовим, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

Робоче місце розташовується в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті), що унеможливлює доступ сторонніх осіб до конфіденційної та службової інформації, забезпечено захист від незаконного відеоспостереження та прослуховування.

Умовами ефективної організації роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності є: незалежність та безпосереднє підпорядкування керівнику організації; інтегрованість у всі управлінські процеси роботи організації; компетентність; достатнє ресурсне забезпечення

Враховано
Роберт Сіверс USAID «ВзаємоДія»
Має бути не лише окреме приміщення, а також потрібні і інші заходи наприклад: захист від відео нагляду за кабінетом, щоб не можна було встановити хто приходив до антикорупційного уповноваженого та захист від незаконного прослуховування кабінету антикорупційного уповноваженого. У розділі 1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Режим роботи регламентується трудовим, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

Робоче місце розташовується в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті), що унеможливлює доступ сторонніх осіб до конфіденційної та службової інформації, забезпечено захист від відеоспостереження та незаконного прослуховування.

Умовами ефективної організації роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності є: незалежність та безпосереднє підпорядкування керівнику організації; інтегрованість у всі управлінські процеси роботи організації; компетентність; достатнє ресурсне забезпечення

Враховано
У питаннях створення каналів щодо можливості повідомлень викривачами, покладати такі функції не лише на антикорупційного уповноваженого, а й на  керівника цієї організації.

 

Не змінено Не враховано

Запропоноване охоплюється вимогою

Щодо управління корупційних ризиків, то в цій частині робота уповноваженого не є остаточною і визначальною, тут потрібно спростити роль уповноваженого організації до рівня координації.

 

Не змінено Не враховано

Вимоги до трудової функції “Управління корупційними ризиками” у стандарті відображають саме координуючу роль уповноваженого щодо усунення корупційних ризиків

 

 

Додаток до звіту

за результатами публічного громадського обговорення
проєкту Професійного стандарту за професією «Уповноважений з антикорупційної діяльності»

 

10.08.2021 на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) було розміщено інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкт Професійного стандарту за професією «Уповноважений з антикорупційної діяльності» (далі – Профстандарт) із зазначенням адреси електронної поштової скриньки для надання пропозиції.

В період з 10.08.2021 по 10.09.2021 Національним агентством проведено публічне громадське обговорення проєкту Профстандарту.

На адресу поштової електронної скриньки під час громадського обговорення надійшли надійшли коментарі та пропозиції до проєкту Профстандарту від представника проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» Роберта Сіверса.

Коментарі та пропозиції до проєкту Профстандарту, які надійшли від учасників публічного громадського обговорення, було враховано, частково враховано та не враховано, як зазначено у таблиці нижче:

Пропозиції учасників публічного громадського обговорення Редакція

проєкту професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності» після врахування пропозицій

Результати розгляду пропозицій
Роберт Сіверс USAID «ВзаємоДія»
У розділі  1.7. Умови праці

Доцільно врахувати особливості юридичних осіб – підприємств з державною часткою. Принципи корпоративного управління, в частині особливих повноважень членів наглядових рад. Бажано, щоб стандарт стосовно уповноважених передбачав можливість альтернативного підпорядкування або щонайменше підзвітності, в частині можливих порушень антикорупційного законодавства з боку керівника. Так само, гарантії незалежності уповноваженого можуть забезпечуватися (для балансу) з боку НР (погодження призначення/відбір уповноваженого).

Не змінена Не враховано

Зазначений у стандарті принцип не суперечить запропонованому уточненню.

У  пункті 6 розділу  3 Нормативно-правові акти з питань професійної діяльності

Пропонується видалити позначені слова, задля уніфікації викладення правового матеріалу. Всі інші акти цього переліку так само ухвалювалися ВРУ, тому немає потреби на цьому наголошувати.

6. Конституція України від 28 червня 1996 року. Враховано
У таблиці розділу 5 в професійніх компетентностях (за трудовою дією або групою трудових дій по тексту замінити слово «здатність», словом «вміння». Не змінена Не враховано

Суперечить визначеним підходам до розробки Професійних стандартів.

В професійніх компетентностях (за трудовою дією або групою трудових дій А5 розділу 5  викласти: «вміння здійснювати підготовку пропозицій для керівника…» Не змінена Не враховано

Не носить принципового характеру. Запропоноване розкривається у тексті цієї здатності.

Професійну компетентність (за трудовою дією або групою трудових дій) Б1 викласти із запропонованими змінами: 1) здатність здійснювати  контроль за дотриманням антикорупційного законодавства територіальними (міжрегіональними) органами та юридичними особами, що належать до сфери управління організації 1) здатність здійснювати  контроль за дотриманням антикорупційного законодавства територіальними (міжрегіональними) органами та юридичними особами, що належать до сфери управління організації Враховано

 

Аналогічно у таблиці п. 6 Стандарту.

В усьому  тексті професійного стандарту замінити категорію «локальний акт» на «внутрішній акт» _ Враховано
Професійну компетентність (за трудовою дією або групою трудових дій) Д2 викласти із запропонованими змінами «Здатність здійснювати підготовку та оформлення інформації  для керівника організації та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання» 2) здатність здійснювати підготовку та оформлення інформації  для керівника організації та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання Враховано

Аналогічно у таблиці п. 6 Стандарту

В професійніх компетентностях (за трудовою дією або групою трудових дій) Е3 викласти:

3) здатність формувати повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку

3) здатність формувати повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку Враховано

Аналогічно у таблиці п. 6 Стандарту

В професійніх компетентностях (за трудовою дією або групою трудових дій) Є1 викласти:

1) здатність організовувати роботу щодо забезпечення функціонування  внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти порушень антикорупційного законодавства, отримувати та організовувати розгляд повідомленої через такі канали

1) здатність організовувати роботу щодо забезпечення функціонування  внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти порушень антикорупційного законодавства, отримувати та організовувати розгляд повідомленої через такі канали Враховано

Аналогічно у таблиці п. 6 Стандарту

В професійніх компетентностях (за трудовою дією або групою трудових дій) Ж2 викласти:

2) здатність здійснювати підготовку запитів до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб

 

 

2) здатність здійснювати підготовку запитів до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб

 

Враховано

Аналогічно у таблиці п. 6 Стандарту

Пункт А2.У5. «Приймати обґрунтовані, неупереджені рішення щодо проявів порушень антикорупційного законодавства» видалити слово “зважені”

 

 

А2.У5. Приймати обґрунтовані, неупереджені рішення щодо проявів порушень антикорупційного законодавства

 

Враховано
В пунктах А4.У1. та А4.У2.

Здається треба конкретизувати. Словами «в межах повноважень», «достатньому для виконання завдань». Інакше виглядає, як безмежна дискреція для визначення невідповідності особи займаній посаді.

 

А4.У1. Використовувати сучасні комп’ютерні програми та інформаційні технології для виконання завдань професії

А4.У2. Відслідковувати правозастосовну та судову практику антикорупційного законодавства для виконання завдань професії

 

Враховано частково
У пункті Г2.У7. внести конкретику щодо кількості, щодо проведення моніторингу та періодичного перегляд у локального акта, який містить оцінку корупційних ризиків Не змінена Не враховано

Не є предметом розкриття у Профстандарті

У пункті Г5.У1.  «Використовувати сервіси Інтернету та інші електронні ресурси (бази даних) для здійснення перевірки потенційних та наявних контрагентів організації для визначення ризиків у відносинах із ними» внести уточнення які. Не змінена Не враховано

Не є предметом розкриття у Профстандарті

У пункт Д1.У6. Треба уніфікувати. На початку йшлося про проєкти, потім локальні акти, тут вже про акти.

 

Д1.У6. Розробляти внутрішні акти, надавати рекомендації, консультації тощо, з питання врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів

 

Враховано

 

 

 

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр